อบรมครูออนไลน์_Google Classroom


            สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือกับคุณครูผู้สอนทุกท่านได้เข้าไปอบรมการใช้ Google Classroom จากความรู้ใน Youtube ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมให้ท่านได้ศึกษาด้านล่างนี้ หรือคุณครูสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก youtube หรือช่องทางอื่นก็ได้ตามที่ท่านสะดวก 
            

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


             เมื่อคุณครูอบรมเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการสร้างชั้นเรียนตามรายวิชาที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คุณครูท่านใดจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการอบรมโดยการแคปหน้าจอรายงานไปยังผู้บริหาร และแจ้งรหัสชั้นเรียนได้ที่นี่

Comments