กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ

  
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560


      
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560คู่มือบริการประชาชน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                 o การรับนักเรียน                                                        o การขอย้ายเข้าเรียน    
                                       

                 การขอย้ายออกของนักเรียน                                     o การตรวจสอบวุฒิ


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ

Comments