การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน

โพสต์14 ก.ค. 2560 21:42โดยวนิดา เอราวรรณ

บทคัดย่อ

 

หัวข้อวิจัย        การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค31102

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชัน

ผู้วิจัย             นางนะพาภรณ์  ปัญญาสายตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ

                   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค31102ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชันให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชันโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะและศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชัน

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาใน      จำนวน 5ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ  ซึ่งมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 0.87  อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.84 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2และการทดสอบค่า t

          ผลการวิจัยพบว่า

               1. แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค31102ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชัน จำนวน 5 ชุดได้แก่ 1)ความหมายของฟังก์ชัน2)รูปแบบการเขียนฟังก์ชัน 3)วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่4)โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน5)สัญลักษณ์และการหาค่าของฟังก์ชันมีประสิทธิภาพ 82.86/82.50สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

               2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชาค31102ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค31102ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง ฟังก์ชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Comments